Fiskeutredningar

För att utreda effekterna av olika verksamheter krävs ibland fiskeribiologiska utredningar, som oftast har fokus på fisk men där effekter på hela den akvatiska miljön beaktas.

Det finns olika typer av utredningar som FUG arbetar med;

 • Utredningar på begäran av andra myndigheter i ansökningsmål
 • Sakkunnigutredningar i ansökningsmål efter förordnande av Mark- och miljödomstolen
 • Uppdrag enligt föreskrifter i miljödomar
 • Planering, handläggning och beslut om fiskeavgiftsmedel
 • Övriga interna eller externa utredningar, ofta i samverkan med annan myndighet  

Utredningar i ansökningsmål i mark- och miljödomstol innebär att olika verksamheters inverkan på fiskbestånd och fiske bedöms samt att skydds- och kompensationsåtgärder föreslås. Skyddsåtgärder kan vara uppförandet av fiskvägar, bestämmandet av tillräckliga vattenflöden eller införandet av restriktioner i tid och rum för verksamhetens utförande. Det kan alltså handla om att beräkna skador på fiskbestånd och fiske vid olika typer av exploatering, till exempel vattenkraftverk, hamnar, broar och vindkraftparker till sjöss.  

Här till höger finns några exempel på utredningar som vi gjort de senaste åren.

Vad är en sakkunnigutredning?

 • Mark- och miljödomstolen kan om det finns behov av särskild utredning i ett ansökningsmål förordna en sakkunnig att efter undersökning avge utlåtande (22 kap. 12 § miljöbalken)
 • Sakkunnigutredningar om fisket avser inverkan på allmänt fiskeintresse, inklusive framtagande av förslag på skydds- och/eller kompensationsåtgärder
 • Utredningen sker på verksamhetsutövarens bekostnad
 • Sakkunnig förordnas i regel efter yrkande från myndigheterna med talerätt: Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen i vissa fall även av verksamhetsutövaren (sökanden).  

Vad innehåller ett utlåtande från en sakkunnigutredning?

 • Bedömning av effekterna av t.ex. ett vattenkraftverk på fiskbestånd och fiske
 • Förslag till skydds- och/eller kompensationsåtgärder för fisket
 • Om tillräckliga skyddsåtgärder inte kan bestämmas kan även förslag på fiskeavgifter, att användas till fiskevård, tas fram.  

Varför sakkunnigutredningar?

 • De utgör en möjlighet till fördjupad utredning som Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna saknar tid och resurser till.
 • Även om Havs- och vattenmyndigheten och många länsstyrelser har god kompetens på fiske- och vattensidan kan utredningarna öka kvaliteten på beslutsunderlaget.
 • Utredningarna bidrar till att hänsyn tas till den akvatiska miljön som helhet. Livskraftiga fiskbestånd kräver en god akvatisk miljö.  

När kan man begära sakkunnigutredning?  

Yrkande till domstolen om behov av sakkunnigutredning sker i regel i samband med att myndigheterna yttrar sig en första gång om en ingiven och av domstolen kungjord ansökan. Det finns även en möjlighet för verksamhetsutövaren att yrka om sakkunnigutredning avseende vattenverksamhet.

 

Utredningar vattenkraft

Exploatering kust och hav

Exploatering inland