Miljöanpassning av vattenkraften

Sedan 1 januari 2019 har vi ny lagstiftning som innebär att alla kraftverk ska omprövas avseende miljövillkor. Arbetet med miljöanpassning av vattenkraften i Sverige kommer att innebära en ökad arbetsinsats för myndigheterna de närmaste åren. Sannolikt kommer det finnas ett stort och ökande behov för länsstyrelserna och andra myndigheter till expertstöd och rådgivning i och kring miljöprövningen avseende verksamheters inverkan på vattenmiljön.

FUG kan inom uppdraget från HaV bidra med resurser och kompetens för att kvaliteten i bedömningar och underlag i miljöprövningarna ska upprätthållas och rätt åtgärder genomföras. Kontakta oss gärna för mer information.

Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp har utöver arbetet med miljöanpassningar även bistått Vattenmyndigheterna genom att ta fram åtgärdsunderlag för vattenkraften i kraftigt modifierade vatten (KMV) samt deltagit i Havs- och vattenmyndighetens projekt "Dialog Vattenkraft", ett arbete som främst gjordes under 2015 och 2016.  För pilotprojekten i Luleälven och Nissan har vi varit särskilt delaktiga. Rapporterna till höger redovisar de båda projekten och vårt jobb.

Rapporter från pilotprojekt